ساعات تماس تلفنی با بخش کنسولی
از روز دوشنبه تا جمعه
از ساعت 14:30 تا 16:30
ساعات کاری بخش کنسولی سفارت
از روز دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 صبح تا 17
ساعات کاری سفارت
از روز دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 صبح تا 17

گالری فیلم